Bộ tiếp địa

Bộ tiếp địa bao gồm:

– Bột gem tiếp địa
– Khuôn hàn hóa nhiệt
– Thuốc hàn hóa nhiệt

0931945677
Call 093 194 5677
Call 0903 559 139