DỊCH VỤ

Chúng tôi, hiện vẫn đang thực hiện liên tục cho khách hàng, 2 dịch vụ nổi bật

  1. Dịch vụ nạp sạc bình chữa cháy
  2. Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng toàn hệ thống PCCC

  • Thực hiện nạp sạc bình chữa cháy cầm tay/ bình xe đẩy : chất bột/ khí

  • Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống PCCC